Voorwaarden

Algemene voorwaarden Green Power Fitness

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Green Power Fitness: Natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende Fitness en voedingsadvies.
 • Consument: De persoon aan wie door Green Power Fitness advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
 • Fitness: Een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
 • Overeenkomst: Overeenkomst tussen Green Power Fitness en de Consument ter zake van Fitness en of voedingsadvies.
 • Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

 

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness en Voedingsadvies, die tussen Green Power Fitness en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Green Power Fitness brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door Green Power Fitness aangegeven termijn. Als Green Power Fitness geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Het aanbod omvat ten minste-het aantal dagen per week waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten

– de kosten voor het abonnement

– de wijze van betaling

– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur

 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 2. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

 

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
 2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van Green Power Fitness) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Green Power Fitness en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Green Power Fitness.

Artikel 6 Duur en beëindiging

 1. Green Power Fitness biedt de Consument ten minste de keuze uit:

 – een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;

– een Overeenkomst van langere duur. Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 1. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 2. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:

– de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het

– als gevolg van de toegenomen reistijd

– voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

– het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

 1. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is Green Power Fitness gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 3. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Green Power Fitness gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.
 4. Green Power Fitness mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Green Power Fitness of jegens een contractant van Green Power Fitness. Green Power Fitness betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

 1. Indien Green Power Fitness zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Green Power Fitness mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Green Power Fitness betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

 

Artikel 7: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Green Power Fitness de Consument mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Green Power Fitness is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Green Power Fitness beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom

Green Power Fitness behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Consument. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Green Power Fitness noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Consument, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Consument worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Green Power Fitness verstrekt zijn.

 

Artikel 9 Verplichtingen van Green Power Fitness

 1. Green Power Fitness staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. Green Power Fitness onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Indien Green Power Fitness gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Green Power Fitness zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 10 Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door Green Power Fitness gegeven instructies en reglementen.

2 De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Green Power Fitness.

 1. De Consument dient de aanwijzingen van Green Power Fitness c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Green Power Fitness kenbaar te maken, zodat Green Power Fitness uitleg kan geven.
 2. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 3. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Green Power Fitness mede te delen.

 

Artikel 11 Tussentijdse wijzigingen

 1. Green Power Fitness kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Green Power Fitness zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 1 week van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

 

Artikel 12: Betaling

Betaling aan Green Power Fitness dient contant, door overschrijving of door machtiging plaats te vinden. De Consument ontvangt in het geval van een overschrijving een factuur voor de geleverde diensten. De Consument dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Green Power Fitness gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

 

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Green Power Fitness gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 13: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Green Power Fitness heeft het recht om overeengekomen diensten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van Green Power Fitness is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Green Power Fitness sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de Consument van door Green Power Fitness verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Green Power Fitness.

 

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Green Power Fitness verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Green Power Fitness nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Green Power Fitness om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Green Power Fitness te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één training. Green Power Fitness is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Green Power Fitness is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

.